Polityka prywatności

Polityka prywatności Mad System spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe w Mad System spółka jawna oraz omówienie podstawowych praw, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mad System spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-815) przy ul. Siennej 93 lok. 37 („Administrator”), NIP: 521-10- 03-050, REGON: 010748104.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych.
Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres mailowy: biuro@madsystem.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.  
W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe dla następujących celów:

 1. zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie pomocy prawnej lub innej umowy o świadczenie usług, w tym na organizowanie szkoleń lub tłumaczeń, jej rozwiązanie oraz inne czynności niezbędne do realizacji umowy:
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). RODO[1] – w przypadku umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą sama nie jest stroną lecz działa na rzecz strony umowy z Mad System sp. j. np. jako jej pełnomocnik, inny reprezentant lub inna osoba przez nią wskazana;
 2. współpraca z dostawcami lub innymi podmiotami współpracującymi z Mad System sp. j. – art. 6 ust. 1 lit. b). RODO; 
 3. prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Mad System sp. j. – odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c). oraz art. 6 ust. 1 lit a). RODO;
 4. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – art. 6 ust. 1 lit c). RODO;
 5. ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom
  – art. 6 ust. 1 lit f). RODO;
 6. cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia należności – art. 6 ust. 1 lit f). RODO;
 7. marketing usług Mad System sp. j., w tym informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Mad System sp. j. lub w których Mad System sp. j. uczestniczy oraz o działalności Mad System sp. j. – art. 6 ust. 1 lit f). RODO;

 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  • współpracujący z Mad System sp. j. radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy, aplikanci adwokaccy, doradcy podatkowi, pracownicy Mad System sp. j.;
  • notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  • podmioty świadczące inne usługi na rzecz Mad System sp. j. (informatyczne, płatnicze, księgowo-finansowe);
  • operatorzy pocztowi i kurierzy.

2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że świadczenie pomocy prawnej w związku z realizowanym zleceniem będzie przewidywało przekazanie danych poza obszar EOG za Państwa zgodą.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mad System sp. j. w ramach wykonywania zawodu na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z umową zawartą z Mad System sp. j. w zakresie innym niż świadczenie pomocy prawnej w ramach wykonywania zawodu  – do czasu upływu terminu przedawnienia związanego z umową oraz dodatkowego okresu sześciu miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, czy problemów z doręczeniem;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zamiarem zawarcia umowy z Mad System sp. j., gdy do jej zawarcia nie dojdzie – w terminie trzech lat od pierwszego kontaktu z Mad System sp. j. – z wyjątkiem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu;
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego – do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do czasu  wycofania udzielonej zgody;
 6. dane osobowe przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego – do czasu zrealizowania właściwego prawnie uzasadnionego interes Mad System sp. j. lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Państwa prawa
1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udostępnienia lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi nam kontakt z Państwem, zawarcie umowy, świadczenie pomocy prawnej, a także przedstawienie oferty handlowej lub informacji o wydarzeniach i działalności Mad System sp. j.

2. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  • prawo sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełniania danych niekompletnych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
  • prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie – wobec przetwarzania przez Mad System sp. j. Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mad System sp. j.;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo cofnięcia zgody.

Prawo sprzeciwu
1. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów Mad System sp. j. , Mad System sp. j. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności dla dalszego przetwarzania danych przez Mad System sp. j. lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Mad System sp. j. zaprzestanie ich przetwarzania do tego celu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

Prawo cofnięcia zgody
W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo wycofać drogą elektroniczna pisząc na adres: biuro@madsystem.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Mad System sp. j.: www.madsystem.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.  

Ograniczenia uprawnień wynikające z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Dane przetwarzane przez Mad System spółka jawna w ramach wykonywania zawodu – świadczenia pomocy prawnej – objęte są dodatkowo ustawowych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a tym samym ochrona danych jest wzmocniona. Jednocześnie jednak z tego powodu wykonanie niektórych przysługujących Państwu praw lub realizacja przez Mad System sp. j.  niektórych z jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych są lub mogą być ograniczone lub wyłączone.  

Brak profilowania
W oparciu o Państwa dane osobowe Mad System spółka jawna nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani automatycznego profilowania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej Mad System sp. j. (www.madsystem.pl) i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

 

Wersja z dnia: 4 maja 2019 r.

[1] „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Na swoich stronach wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli korzystasz z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera